ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.0.1-i και τίτλο:

«ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ»

Η πρόσκληση αφορά στην κάλυψη των δαπανών των προβλεπόμενων Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι οποίοι θα προκύψουν μέσω σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και εκχώρησης αρμοδιοτητων

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 611.841,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/6/2017
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2017

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ