ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράση 7.b.1.1.a:. Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 37b11a_1 και τίτλο:

«Δράση 7.b.1.1.a:. Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.»

Η πρόσκληση  έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης:20.000.000,00€

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/5/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/6/2016 14:00
  • Δυνητικοί Δικαιούχοι:
    • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37b11a_1

Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης