Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση έξι (6) Πράξεων της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση έξι (6) Πράξεων της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων» με κωδικό MIS 5007671 με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δήμος Πατρέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ