Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή των Λογιστικών και Διοικητικών διαδικασιών της Μονάδας Γ’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της
πράξης «Υποστήριξη ΕΥΔ για την εφαρμογή των Λογιστικών και Διοικητικών
διαδικασιών της Μονάδας Γ’» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος