Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη τεχνική υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη τεχνική υποστήριξη της 6ης Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ 2014-2020 και της 1ης Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 2021-2027

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος