Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη και τροφοδοσία των Επιτροπών Παρακολούθησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη και τροφοδοσία της 6ης
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 2014-2020 και της 1ης Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΕΠ 2021-2027

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος