Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σκοπό την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες
των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  δαπάνης 52.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος