Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2022»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης «Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος