Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης αξιολόγησης κλιματικής ανθεκτικότητας έργων υποδομών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης αξιολόγησης κλιματικής ανθεκτικότητας έργων υποδομών που υποβάλλονται προς συγχρηματοδότηση στο ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

Πρόσκληση