Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική Ελλάδα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης
«Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική
Ελλάδα», με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος