Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο της επάρκειας και πληρότητας μελετών για την πράξη: Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική
Υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τον έλεγχο της
επάρκειας και πληρότητας μελετών που θα εκπονηθούν για την πράξη: Βελτίωση
προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας» με κωδικό MIS 5009845 με τη διαδικασία
ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΝΙΑ