Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Προβολή – παρουσίαση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Προβολή –
παρουσίαση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
σε ενημερωτικούς ιστότοπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με τη διαδικασία
απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος