Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  προτίθεται να προβεί σε απόσπαση  υπαλλήλων που προέρχονται από την ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν.4314/2014, για την πλήρωση συνολικά δύο (2) θέσεων από στελέχη κατηγορίας  ΠΕ  όλων των ειδικοτήτων και δύο (2) θέσεων από στελέχη κατηγορίας ΤΕ όλων των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα συνημμένα υποδείγματα και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dytikiellada@mou.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση N.E.O. Πατρών – Αθηνών 28, 26441 Πάτρα  με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΥΔΕΠ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ