Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, 26441 Πάτρα, email: dytikiellada@mou.gr, αρμόδιος επικοινωνίας: Αρ. Μαμασιούλας, τηλ: 2613611417,

ως Αρχή Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει

α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διαδικτυακή διεύθυνση dytikiellada.gr/stratigiki-meleti-perivallontikon-e/).

Η Αρχή Σχεδιασμού και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΜΠΕ