Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πράξεων (ΣΔΕ)

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής, οι οποίες ρυθμίζονται από το  Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 – Μέρος Ι & ΙΙ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1303/2013.

Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020