ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ RIS3

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτική Ελλάδα ενημερώνει για την τροποποίηση των προσκλήσεων που αφορούν έργα RIS3 στα παρακάτω σημεία:

I. Τεχνική παρακολούθηση:

η φράση «το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλεται στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ σε φυσική μορφή.» αντικαθίσταται με τη φράση «το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλεται στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ σε φυσική μορφή, υπό μορφή ψηφιοποιημένου αρχείου καταχωρισμένου σε CD ασφαλείας, χωρίς δυνατότητας επανεγγραφής.»

II. Χρονική παράταση:

προστίθεται η φράση «Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ δύναται να εγκρίνει επιπλέον χρονική παράταση στην υλοποίηση των έργων και, συνεκτιμώντας τις κατά περίσταση ιδιαίτερες συνθήκες και σε συνεννόηση με τους δικαιούχους μπορεί να εξετάσει κατά περίσταση σχετικά αιτήματα. Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον Συντονιστή της εκάστοτε πράξης, ο οποίος έχει και την ευθύνη να αποστείλει έγγραφο τεκμηρίωσης προς την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ το οποίο θα περιλαμβάνει:
1. αναλυτική καταγραφή των λόγων καθυστέρησης στην υλοποίηση των επιμέρους ενοτήτων εργασιών
2. εκτιμήσεις για την ασφαλή ολοκλήρωση της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες συνθήκες (σ.σ. διασφάλιση ότι παρά τους όποιους περαιτέρω περιορισμούς, η Σύμπραξη θα είναι πλέον σε θέση να ανταπεξέλθει)
3. νέα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

ακολουθούν οι επιμέρους αποφάσεις τροποποίησης:

  1. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
  2. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ
  3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  5. Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  6. Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2019