ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-2  και τίτλο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠΠΔΕ (www.dytikiellada.gr).

Ο εν λόγω τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζεται τόσο από συγκέντρωση επιχειρηματικού, καινοτομικού και ερευνητικού δυναμικού που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα, όσο και σημαντικού ερευνητικού δυναμικού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη σημαντικού οικοσυστήματος με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία ενεργειακών προϊόντων καθώς και ενεργειακών υπηρεσιών, έτσι ώστε ο τομέας να αποτελέσει μοχλό δυναμικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας.

Ουσιαστικές προτεραιότητες στον εν λόγω τομέα αποτελεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στην ενεργειακή αγορά ή σαν υποστηρικτικών λύσεων στις υπόλοιπες περιοχές ενδιαφέροντος της RIS3 όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.

Ειδικότερα στους σκοπούς της πρόσκλησης είναι η στήριξη ερευνητικών δράσεων για την ανάπτυξη από εταιρίες τεχνολογιών για:

  • Μικροπαραγωγή (μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς κλπ.).
  • ΑΠΕ (ΣΗΘ, ΣΗΘΥΑ, βιοκαύσιμα, απόβλητα, ηλιοθερμία χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, κυματική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ενέργεια από άνεμο, μετατροπή ενέργειας)
  • Διαχείριση Ενέργειας (κατανεμημένες μετρήσεις, έξυπνος έλεγχος κατανάλωσης, αυτοματοποιημένη διαχείριση ροής, Community Energy Aggregation, ενεργειακή διαχείριση/εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και σε συστάδες κτιρίων με μετατροπή της γειτονιάς αυτών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηδενικής ενέργειας, κατασκευές, παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες, ψυκτικές εγκαταστάσεις και μεταφορές, έλεγχος πηγών ΑΠΕ κλπ.). Περιλαμβάνεται και η διαχείριση κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ή καυσίμων (π.χ. νερού, πεπιεσμένου αέρα, θερμότητας κλπ.).
  • Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (διαχείριση διαδικασιών αποθήκευσης, φόρτισης, κατανάλωσης και παραγωγής), όπως πρόβλεψη παραγωγής και οργάνωση εναλλακτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων DEMAND RESPONSE, εργαλεία διαχείρισης της αγοράς συμπεριλαμβανομένων τεχνικών κινήτρων και μελλοντικών συμψηφισμών κλπ.
  • Αποθήκευση ενέργειας (χημική, ηλεκτροχημική, μηχανική κλπ.)
  • Διεργασίες και υλικά για προηγμένες ενεργειακές εφαρμογές (π.χ., ανάκτηση ενέργειας–harvesting, αποθήκευση ενέργειας/καυσίμων, εξοικονόμηση, μετατροπή κλπ.)
  • Εναλλακτικά καύσιμα (βιοκαύσιμα, μικροπαραγωγή με φυσικό αέριο-βιοαέριο, ανάκτηση, τεχνολογίες υδρογόνου)

Στόχος είναι να προκύψουν ερευνητικά αποτελέσματα μέχρι επίπεδο TRL 7 ξεκινώντας από τουλάχιστον TRL 4. Επίσης είναι δυνατή και η στήριξη επιδεικτικών/πιλοτικών δράσεων σε TRL 8 για την επιβεβαίωση και επίλυση προβλημάτων εφαρμογής για τη διαμόρφωση έργου αναφοράς από της πλευράς των εταιριών που θα εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των έργων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες :

Ι) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 16/7/2018
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/9/2018 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

συνημμενα προσκλησης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ 

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις – διευκρινήσεις

Scroll to Top