ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.0.1-f και τίτλο:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ)»

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ. H Συνολική Δημόσια Δαπάνη είναι 600.000 ευρώ, εκ των οποίων 120.000 ευρώ αφορούν δράσεις ΒΑΑ και 120.000 ευρώ αφορούν δράσεις ΟΧΕ.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 600.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/3/2017
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

• DHMOI ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΧΕΕ ΚΑΙ ΒΑΑ
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝ Γ’
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ