ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: “Δράση 4.c.1.1-a2: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας” (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 0204C03 και τίτλο:

Δράση 4.c.1.1-a2 :«Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, πλην αυτών του τομέα υγείας με εκτεταμένη ημερήσια λειτουργία (π.χ. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ), με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων, που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη Περιφέρεια υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσίων κτιρίων που χρήζουν βελτίωσης της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της ΠΔΕ και στην επίτευξη μιας συνολικής στρατηγικής δημιουργίας «Έξυπνων Πόλεων».
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης της τελικής ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας κλπ. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με πιο αποδοτικά, συστήματα ελέγχου κτιρίων κλπ. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης τα προς αναβάθμιση κτίρια θα πρέπει να είναι αρχικά χαρακτηρισμένα σε ενεργειακή κατηγορία “Δ” ή χειρότερη του ΚΕΝΑΚ και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων να χαρακτηρισθούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον “Β” ή καλύτερη όπως Β+, Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα πρέπει διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή αντίστοιχης κατηγορίας σύμφωνα με την επιφάνεια και τη φύση του κτιρίου τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και σκοπιμότητας του έργου θα πρέπει να ακολουθεί τα όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης για τη διενέργεια ενεργειακού έλεγχου/μελέτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4342/2015, την 178679/04.07.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β’2337) και τις σχετικές οδηγίες και υποδείγματα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από κατάλληλο μηχανικό.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.064.545€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2018

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι φορείς με κτίρια υγείας στην Περιφέρειας Δ. Ελλάδας:

  • Δήμοι Περιφέρειας Δ. Ελλάδας
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Πανεπιστήμια
  • ΤΕΙ
  • Υπουργεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_0204c03