1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ»

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005296 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ