10η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  10η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0409-1 και τίτλο:

«Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

 1. Μεταφορά του συνόλου της δράσης στο Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
  1. Ενημέρωση των θεσμικών κειμένων που αφορούν την νέα προγραμματική περίοδο
 2. 1 Επιλέξιμες Δαπάνες
  1. Τροποποίηση της ημερομηνίας «31/12/2023» σε «31/12/2029»
 3. 4.1 Προκαταβολή
  1. Τροποποίηση της ημερομηνίας «31/12/2023» σε «31/12/2029»
 4. 2 Τροποποιήσεις στοιχείων εγκριτικής απόφασης
  1. Τροποποίηση της ημερομηνίας «31/12/2023» σε «31/12/2029»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).
H δράση στοχεύει:
• Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Στη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
• Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Η δράση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.V «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», Ειδικό Στόχο 9.v.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000€. και κατανέμεται ανά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο ως εξής:

 • 50% για τις υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο
 • 50% για τις υφιστάμενες φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Επίσης υπάρχει ειδική κατανομή προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 250.000 €

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 100.00,00€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 14/07/2021
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 20/10/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες και υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ 10ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 8ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 7ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΛΟ v1

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑ.Λ.Ο

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ