1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.0.1-e  και τίτλο:

«ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ»

Η πρόσκληση αφορά την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας καθώς και δράσεις της RIS3.

 

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 800.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 1/2/2015
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝ Γ’

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ