Οργανόγραμμα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

     • Ανδριανή Αθανασίου
     • Γλυκερία Κατηφόρη
     • Αριστείδης Μαμασιούλας
     • Γεωργία Μπουγιούκου
     • Αθανάσιος Αθανασόπουλος
     • Δήμητρα Ασημακοπούλου
     • Αντώνης Δημητρακόπουλος
     • Δήμητρα Μιχαλοπούλου
     • Ιωάννης Μπακόπουλος
     • Κωνσταντίνος Μπιζάς
     • Νερατζία Ροδοπούλου
     • Λυκούργος Σταυρουλόπουλος
     • Αγγελική Συλλαϊδή
     • Ελισσάβετ Διαμαντάκου
     • Παύλος Παπαγεωργόπουλος
     • Ιωάννης Παχής
     • Αθανάσιος Πετρόπουλος
     • Δημήτρης Καϊμάς
     • Γεώργιος Σπαγγούρος
     • Μαριάννα Τοξαβίδη
     • Μάριος Χείρας
     • Σταυρούλα Αδαμοπούλου
      • Θεόδωρος Τζουραμάνης
      • Ιωάννα Κασκαρά