2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με επιτυχία διεξήχθησαν στις 7/10/2016 στην Πάτρα οι εργασίες της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, παρέστησαν 30 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 47 μελών, και 7 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν:

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
 3. Πορεία υλοποίησης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. Ετήσια έκθεση υλοποίησης.
 4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Παρουσίαση νέων δράσεων προς εξειδίκευση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 5. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
 6. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014–2020.
 7. Παρουσίαση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014–2020 και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.
 8. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.
 9. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014–2020.
 10. Άλλα θέματα
 11. Συζήτηση

Ακολούθησαν παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και γόνιμος διάλογος όπου διαφάνηκε ο σημαντικός ρόλος της, για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

2η ΕπΠα ΕΠ ΔΕ 2014-20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ