ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δράση 10.a.1.1.a-2: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα) (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 2η έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 5.10.a.1.1.a-2  και τίτλο:

« Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)»

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις που αφορούν την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 6.600.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων:18/06/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων:08/10/2018

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

• Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ