ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.4-a και τίτλο:

«Ανάπτυξη Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)»

Η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας» (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποσκοπεί στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις, και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία (Reducing Health Inequalities ). Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), συγκροτούνται Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017) με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, αποτελούμενες από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ε.Σ.Υ. Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα με την ΥΑ για καθορισμό τρόπου λειτουργίας με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ) Οι ΤΟΜΥ, με την εποπτεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) ως Φορέα Λειτουργίας Πράξης στις δράσεις των ΤΟΜΥ, έχουν υποχρέωση να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε ΕΚΟ και στο γενικό πληθυσμό με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη–διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας και παρεμβαίνουν θετικά στους παράγοντες προσδιοριστικούς της υγείας και της διατήρησης της εργασιακής ένταξης (main risk factors that determine population health will help increase people’s employability) Στο άρθρο 1 του Ν. 4486/2017 διατυπώνονται ρητά η δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.600.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΣΗΣΗ_3441