ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.i.1.1-a_4 και τίτλο:

«Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020»

Η δράση αφορά στη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας
και φύλαξης παιδιών για το έτος 2019-2020, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

  • Βρεφικοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • Παιδικοί Σταθμοί
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.605.552,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 1/7/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/8/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3744

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3744