ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 9iii.1.3-a και τίτλο:

«Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 5.100.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 5-3-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 4-9-2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα και μη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής: – διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρία (ΣΥΔ) και – δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και συνεπώς δεν λαμβάνουν το ειδικό νοσήλιο – τροφείο για τις ΣΥΔ που ορίζει η υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ2675/1048 ΚΥΑ “Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία”. (ΦΕΚ 172, τ.Β’, 30-01-2014). – δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή αλλού είδους χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. κρατική επιχορήγηση από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κτλ) ή ιδιώτες (π.χ. εισφορές από ενοίκους, ή νόμιμους εκπροσώπους ή τρίτους, εκχώρηση μέρους του προνοιακού επιδόματος των ενοίκων κτλ), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ίδιου φυσικού αντικειμένου και δαπανών που θα καλυφθεί και συγχρηματοδοτηθεί από την παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη πρόσκληση δεν επιτρέπεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των φορέων που έχουν αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης με άλλους φορείς.

1.1 Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη λειτουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με αναπηρίες, για διάστημα τριών (3) ετών.

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν:

Δώδεκα (12) ΣΥΔ 1-4 ατόμων με αναπηρίες, συνολικής δυναμικότητας έως 48 ατόμων και
Δύο (2) ΣΥΔ 5-9 ατόμων με αναπηρίες, συνολικής δυναμικότητας έως 18 ατόμων.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄ αρ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ, η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, επιδιώκοντας παράλληλα την ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, ώστε να διαβιεί με ασφάλεια και όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία, παρέχοντας φροντίδα και υποστήριξη, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και επιθυμίες του.

Ωφελούμενοι είναι Άτομα με Αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι των ΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α΄και γ΄του άρθρου 1 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Φορέα και τη ΣΥΔ.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση είναι η δράση μέσω της οποίας συντελείται η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, η αποφυγή της ιδρυματοποίησής τους, στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους και η απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες για άτομα με αναπηρία και μεγαλύτερο έλεγχο, από τα ίδια, των επιλογών τους. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δια βίου διαβίωσης – κατοικίας των ατόμων με αναπηρία. Η διαβίωση των ενοίκων στις ΣΥΔ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή «νοσηλεία». Στόχοι της προκηρυσσόμενης πράξης είναι:

η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και
η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Η λειτουργία κάθε ΣΥΔ θα είναι σύμφωνη με την υπό εκπόνηση Εθνική Στρατηγική Αποιδρυματοποίησης του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της με αρ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5582 Β΄/12-12-2018) για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ ΑμεΑ, όπως ισχύει.

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων οι οποίοι είναι φορείς ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ και λειτουργούν μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ για

α) την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ.

Αυτές περιλαμβάνουν:

– υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και παράλληλα,

– υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης τις οποίες παρέχει η δομή ΣΥΔ θα πρέπει να περιγράφονται / αναλύονται στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών και Δικτύωσης, το οποίο θα επισυνάπτεται στην υποβληθείσα πρόταση. Το εν λόγω Σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης (βλ. παρακάτω παράγραφο).

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς/ φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.
Οι δράσεις δικτύωσης θα πρέπει να περιγράφονται / αναλύονται στο Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών και Δικτύωσης, το οποίο θα επισυνάπτεται στην υποβληθείσα πρόταση.

Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με τη Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όλες οι ΣΥΔ θα πρέπει να πληρούν σχετικές προϋποθέσεις χωροθέτησης και κτιριακών υποδομών προς αποφυγή νέων εστιών ιδρυματοποίησης και οι οποίες περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ (Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019). Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων, τόσο τη χωροθέτηση των ΣΥΔ σε σχέση με τον αστικό και οικιστικό ιστό, όσο και τη συγκέντρωση περισσότερων της μιας ΣΥΔ στον ίδιο χώρο, οίκημα ή οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση, για τη λειτουργία ΣΥΔ θα πρέπει να αξιοποιούνται υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του αστικού ιστού, που θα διαμορφώνονται κατάλληλα ώστε να πληρούν τις οριζόμενες νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας στις χρηματοδοτούμενες δομές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις κτιριακές εγκαταστάσεις /υπηρεσίες του δικαιούχου για το σύνολο των εμπλεκομένων στην Πράξη (ωφελούμενοι, γονείς/κηδεμόνες, προσωπικό), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο (βλ. Παράρτημα της παρούσης).

1.2. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας της Περιφέρειας και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός 1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Ειδικότερα, ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση των όρων που θέτει το Παράρτημα 5 του παραπάνω Οδηγού.

1.3. Η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στο δείκτη «Αριθμός ωφελουμένων», στη λειτουργία των συγχρηματοδοτούμενων δομών και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της χρηματοδότησης, θα πραγματοποιείται από το Δικαιούχο. Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σχετικό αρχείο καταγραφής και παρακολούθησης των ωφελουμένων και να εναρμονίζεται με τις οδηγίες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σχετικό πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί κεντρικά για τις εν λόγω πράξεις και θα είναι συμβατό με τους δείκτες που έχουν τεθεί. Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να διασυνδεθεί με το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

1.4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν στατιστικά δεδομένα τόσο των ωφελούμενων όσο και των δυνητικά ωφελούμενων (αιτούμενοι), με στόχο να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η υποβοήθηση της ομάδας-στόχου σε τοπικό επίπεδο, των συνεργειών με άλλες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (π.χ. Κέντρα Κοινότητας), καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι δημογραφικά στοιχεία (π.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κτλ), είδος αναπηρίας, δραστηριότητες, κλπ. Επισημαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή microdata.

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και τους κανόνες εφαρμογής Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν. 4624/2019, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ο,τι αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνημμένα πρόσκλησης ΑΑ 3930

 

Scroll to Top