1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 26d11b_1 και τίτλο:

«Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.200.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 7-1-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-8-2020

Η πρόσκληση αφορά:

• Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών (των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ), των οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός.
• Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης
• Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια.
• Δράσεις υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με περιορισμούς που θέτει η εφαρμογή των μέτρων για την προστασία περιοχών, ειδών και οικοτόπων.
Γενικά, οι δράσεις Θα πρέπει να είναι συμβατές με την Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα. Ειδικότερα, οι δράσεις που σχετίζονται με τις περιοχές Natura 2000 θα πρέπει να είναι συμβατές με το «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020» που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΝ.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
  • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
  • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
  • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_26d11b_1