ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ” (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό ΟΧΕ_3 και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 18.300.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18-05-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2021

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης αφορούν στην υλοποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για άλλες Χωρικές Στρατηγικές στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας. Ποιο συγκεκριμένα αφορά: 1. Δράσεις αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (εκπομπές CO2, αέριοι ρύποι, ηχορύπανση) από τους συμβατικούς τρόπους μετακίνησης καθώς και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων.Προκειμένου για την επίτευξη των στόχων της δράσης, δύναται να δημιουργηθούν δίκτυα ηλεκτροκίνητων μικρών λεωφορείων «mini-bus» και να κατασκευασθούν τα απαραίτητα έργα προκειμένου για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση εντός του αστικού χώρου. Άλλη δράση που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων είναι η δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων λειτουργικά συνδεδεμένων με τα μεταφορικά δίκτυα του αστικού και περιαστικού ιστού. Στην επίτευξη των στόχων της δράσης, συμβάλλει επίσης η προμήθεια μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον όπως είναι ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς (μικρά βαν-λεωφορεία), ποδήλατα κλπ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών εντός των πόλεων, 2. Δράσεις για την η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη της με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό.Ειδικότερα, επιδιώκεται η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των πολιτιστικών μνημείων. Περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες ανάδειξης, προβολής και δικτύωσης των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ όπως Μνημεία, Σύνολα και Αρχαιολογικοί Χώροι, πολιτιστικές διαδρομές με έμφαση στη δικτύωση επισκέψιμων Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, στη βελτίωση τόσο της επισκεψιμότητας και αντιληπτότητας των μνημείων και των χώρων όσο και της ελκυστικότητας των μουσειακών εκθέσεων, καθώς και στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες, 3. Δράσεις για την ηπροστασία των φυσικών τοπίων που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη τους με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών. Περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες που αφορούν την ανάδειξη – προστασία – διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού, 4. Δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των προστατευόμενων ειδών και περιοχών λαμβάνοντας υπόψη το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 του ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα ενδεικτικά μέτρα που θα είναι δυνατό να υποστηριχθούν είναι: Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσης για τη διατήρηση και αποκατάσταση οικοτόπων που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή. Ανάσχεση διάβρωσης και ερημοποίησης εδαφών, Παρακολούθηση και εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης και αποκατάστασης ρυπασμένων– υποβαθμισμένων περιοχών οικοτόπων, Εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης οικοτουρισμού σε Περιφερειακά Πάρκα (Διαχείριση επισκεπτών, προβολή και ανάδειξη), Δράσεις/ έργα υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού, Σχεδιασμός πράσινων υποδομών και οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων σε επίπεδο Περιφέρειας κλπ. 5. Παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε πόλεις της Περιφέρειας. Αστικές αναπλάσεις ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, αστικές αναπλάσεις για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας (για την βελτίωση του βιοκλίματος σε αστικές περιοχές), ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός κλπ. εντός περιοχών ΟΧΕ, 6. Έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που υποστηρίζουν τις υποδομές, που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με την σύνδεση αυτών με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα εντός των περιοχών που συμμετέχουν σε δράσεις ΟΧΕ ή ΒΑΑ, 7. Έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου των περιοχών της Περιφέρειας, που υποστηρίζουν δράσεις ΟΧΕ ή ΒΑΑ.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ)
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤ. ΙΟΝΙΟΥ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
 • ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_OXE_3