ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημοσιών Δομών Υγείας σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαίτερα κατά την παρούσα Υγειονομική Κρίση του COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 9.iv.1.2-d και τίτλο:

«Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημοσιών Δομών Υγείας σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαίτερα κατά την παρούσα Υγειονομική Κρίση του COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 18.119.400€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20-07-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04-09-2020

Το Υπουργείο Υγείας στην παρούσα υγειονομική κρίση της νόσου COVID -19, θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη των άμεσων κινδύνων, τη συνεχή ανάπτυξη για βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών, την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη, την επιτήρηση και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία με τον περιορισμό ενδεχόμενων συνεπειών τους.

H παρούσα πρόσκληση αφορά σε δέσμη μέτρων/πράξεων που έχουν στόχο:
Την Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19.

Η δράση Ενίσχυση των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 αφορά στην ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19. Η πρόσληψη αυτού, ως επικουρικού προσωπικού σε δημόσιους φορείς και μονάδες υγείας αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας ειδικά την τρέχουσα περίοδο έντασης εργασίας για την διαχείριση της επιδημίας της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεων αυτής, για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για οποιοδήποτε κύμα της επιδημίας για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης του συστήματος για την υγεία των πολιτών. Επιπλέον αναπληρώνει επαγγελματίες από το υγειονομικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που ασκούν το δικαίωμα άδειας ειδικού σκοπού π.χ. λόγω ευαλωτότητας, ή σε περιπτώσεις που τίθενται σε 14ήμερη καραντίνα ομάδες προσωπικού λόγω επαφής με κρούσματα, και αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα λόγω των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν σοβαρά τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η Παρέμβαση αποσκοπεί:
• στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19
• στην άμεση λειτουργική αναδιάταξη μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με ευέλικτες προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ
• στην διαλογή, στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19 ), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
• στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας, πλέον των δομών αναφοράς.

Περιλαμβάνει την ενίσχυση των Δημοσίων Νοσοκομείων της Περιφέρειας, των Πανεπιστημιακών και Στρατιωτικών Νοσοκομείων, των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δομών και μονάδων υγείας αρμοδιότητας των Υγειονομικών Περιφερειών, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΠΠΥ, με ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό, και υποστηρικτικό της λειτουργίας λοιπό ανθρώπινο δυναμικό.

Η ως άνω πρόταση αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας και αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους φορείς και υπηρεσίες υγείας που εποπτεύουνται από το δημόσιο για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19, για την μείωση της επίπτωσης των συνεπειών της στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού και στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος έναντι οιουδήποτε κύματος της επιδημίας, την μέριμνα για περιορισμό των συνεπειών της αξιοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για διαδικασίες προσλήψεων επικουρικού προσωπικού στον τομέα της υγείας.

Οι επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό που συμμετέχει ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διετούς διάρκειας Οι παραπάνω θα υπηρετήσουν στην αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής-triage, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου στα Νοσοκομεία Αναφοράς και στο σύνολο των δομών υγείας της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, προσλαμβάνονται ειδικότητες με ρόλο καθοριστικό στη δομική λειτουργία, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα των φορέων υγείας για παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της Πράξης χρηματοδούνται συγκεκριμένες προσλήψεις από τις προσλήψεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, (σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως εκδίδονται).

Φυσικό αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσίας από το επικουρικό προσωπικό με διετή διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης επικουρικού προσωπικού (και με δυνατότητα παράτασης αυτού), με ανάληψη υπηρεσίας από τον Μάρτιο του 2020, που τοποθετείται σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), (π.χ. Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Ε.Κ.Ε.Α, Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ) που λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες υγείας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο του επικουρικού προσωπικού, όπως αυτό ισχύει και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας με βάση το πλαίσιο αυτό.
Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Παρέμβαση αποσκοπεί:
1. Στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων νέου κορωνοϊού (Covid-19 ΚΥ), καταρχήν στα νοσοκομεία αναφοράς ή/και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς (ανάλογα με την βαρύτητα των συμπτωμάτων της νόσου)
2. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν αφορά σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας, πλέον των δομών αναφοράς.
3. Στην παραπομπή και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Περιλαμβάνει την ενίσχυση του Ιατρικού δυναμικού στα Δημόσια Νοσοκομεία της Περιφέρειας, τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το ΕΚΑΒ και λοιπές δομές υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4354