ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της εκχώρησης από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.2-4.7a και τίτλο:

«Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και ειδικότερα αφορούν τη δράση 14.6i.26.2-4.7 της 6ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά νέα έργα και δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας (έργα Α’ Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας) και προωθούν τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015).
Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά:
•    Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης σύμφωνα με τη στοχοθεσία του αναθεωρημένου και εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας
•    Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων, σύμφωνα με τη στοχοθεσία του αναθεωρημένου και εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) ή υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του αρμόδιου ΦΟΔΣΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής τους, κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση κατάλληλων μόνιμων υποδομών διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας.
•    Δράσεις δημοτικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 228 παρ.2(δ) του Ν. 4555/2018 και με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω δημοτική μονάδα κομποστοποίησης περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας ως έργο Α’ Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας.

1.2 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ειδικότερα:
•    Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου, λαϊκές αγορές κλπ)
•    Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων μεταφοράς κατάλληλου για τη φύση των βιοαποβλήτων (π.χ. συλλογή στραγγισμάτων, κατάλληλης συμπίεσης κλπ).
•    Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 228 παρ.2(δ) του Ν. 4555/2018 και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας,
•    Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των μονάδων
•    Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ
•    Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων

Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν επικουρικά:
•    Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, μέχρι του 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης

1.3. Σε σχέση με την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση των δεικτών, ο Δικαιούχος της κάθε πράξης οφείλει να συμμορφώνεται με τις σχετικές προβλέψεις / απαιτήσεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, να ενημερώνει έγκαιρα την ΕΥΔ Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας για την πορεία υλοποίησης των δεικτών της πράξης και να επιτρέπει την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της.

Οι δράσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κατά περίπτωση παρεχόμενη ΥΓΟΣ και οι σχετικές δράσεις να είναι οι τελείως απαραίτητες.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ