ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 9.iv.1.1-a_1 και τίτλο:

«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 350.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23-07-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14-09-2020

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση Δομής/Δομών με την ονομασία «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας» για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω Δομή.
Υπό το πρίσμα αυτό, στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στη λειτουργία της εν λόγω Δομής/Δομών, για χρονικό διάστημα 3 ετών.
Η λειτουργία της δομής/των δομών υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και του συνημμένου στην παρούσα πρόσκληση «Οδηγού Εφαρμογής», ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση η οποία να περιλαμβάνει μία, δύο ή και τις τρεις από τις παρακάτω περιγραφόμενες δομές:
Α. Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Δομή Παροχής Συσσιτίου:
Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Β. Κοινωνικό Φαρμακείο:
Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Ωφελούμενοι:
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.).
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Δομή Παροχής Συσσιτίου μπορούν να συλλειτουργούν, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο.
Ο Δικαιούχος, στο ΤΔΠ, καθώς και στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, θα πρέπει να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα χρηματοδότησης μίας, δύο ή και των τριών προαναφερθεισών δομών, παρέχοντας στοιχεία για τον τρόπο δραστηριοποίησης (π.χ. συλλειτουργία) και να τεκμηριώσει τη σύνθεση των ωφελουμένων της περιοχής παρέμβασης και την κάλυψη των αναγκών αυτών, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στον «Οδηγό Εφαρμογής».
Επίσης, οι Δομές θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας που περιγράφονται στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής.
Επίσης, ο κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων ΑΜΕΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα στην πρόταση τους:
α) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού (τεκμηρίωση της επάρκειας τους και της συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Οδηγού και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, για την προσβασιμότητα/διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ).
β) Περιγραφή της στελέχωσης της δομής/δομών και της διαδικασίας πρόσληψης είτε για το σύνολο του προσωπικού είτε για περιπτώσεις που ένα μέρος του προσωπικού υπάρχει (π.χ. σε περιπτώσεις ΜΚΟ που υλοποιούσαν αντίστοιχη δράση την ΠΠ 2007-2013) και απαιτείται πρόσθετη στελέχωση.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισμού και της αιτούμενης στελέχωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της παρούσας πρόσκλησης
Σημειώνεται ότι για τη στελέχωση, ο Δικαιούχος ακολουθεί τα κριτήρια και μοριοδότηση που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, σημείο 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ.
Επίσης, ο Δικαιούχος στην πρότασή του πρέπει να τεκμηριώνει τον αριθμό των ωφελουμένων / νοικοκυριών που θα εξυπηρετήσει.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός 1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ), καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
Για το σκοπό αυτό, στο «Έντυπο Υποβολής Πρότασης», υποβάλλει συνοπτικό αλλά τεκμηριωμένο:
– Πλάνο δημοσιότητας, με ιδιαίτερη επικέντρωση στα ΑΜΕΑ.
– Πλάνο δικτύωσης
Η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στο δείκτη «Αριθμός ωφελουμένων», από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται από το Δικαιούχο.
Προς τον σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος πρόκειται να εναρμονιστεί με τις οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας και τις κατευθύνσεις του Οδηγού Εφαρμογής για το θέμα και είναι υποχρεωμένος να τηρεί αρχείο καταγραφής και παρακολούθησης των στοιχείων των ωφελουμένων. Σχετικό πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί κεντρικά για την εν λόγω πράξη και θα είναι συμβατό με τους δείκτες που έχουν τεθεί. Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να διασυνδεθεί με το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την απόκτηση της σχετικής άδειας μεριμνούν οι υπόχρεοι φορείς με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας).
Εν τούτοις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν στατιστικά δεδομένα τόσο των ωφελούμενων όσο και των δυνητικά ωφελούμενων (αιτούμενοι), με στόχο να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η υποβοήθηση της ομάδας-στόχου σε τοπικό επίπεδο, των συνεργειών με άλλες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (π.χ. Κέντρα Κοινότητας), καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι δημογραφικά στοιχεία (π.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κτλ), δραστηριότητες, κλπ.
Επισημαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή microdata.

Ο Δήμος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο πρόταση για τις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες Δομών.
Σημειώνεται ότι η πράξη είναι συμβατή με τη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς με και την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Στο δήμο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μία δομή ανά είδος, δηλαδή μόνο ένα κοινωνικό φαρμακείο ή/και μόνο ένα κοινωνικό παντοπωλείο, ή/και μόνο μία δομή συσσιτίου. Σε περίπτωση συλλειτουργίας δομών, δηλαδή σε περίπτωση που προταθεί για συγχρηματοδότηση η λειτουργία δομής παντοπωλείου μαζί με συσσίτιο, δεν μπορεί να προταθεί στον ίδιο Δήμο η συγχρηματοδότηση και ξεχωριστής δομής συσσιτίου ή παντοπωλείου.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμος Ήλιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4496

Scroll to Top