ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.27.8.7α  και τίτλο:

«Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η δράση αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ 3848/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Φάσης Α1. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) και στον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Οι προς χρηματοδότηση πράξεις πρέπει να εντάσσονται στο εγκεκριμένο και αναθεωρημένο βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του ΕΣΔΑ (2015), ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και να αφορούν:
(α) Τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους ή τις επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως υποδομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
(β) Τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, με ή χωρίς γραμμή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους
(γ) Τη δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
(πλην αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί ήδη προτάσεις χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει υποβληθεί αίτημα απόσυρσης της αίτησης χρηματοδότησης) όπως αναφέρονται στα σημεία 9, 8 και 5 αντίστοιχα του “ΠΙΝΑΚΑ 1: Εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ (€) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ιεράρχηση (προτεραιοποίηση) έργων, προμηθειών και δράσεων” του εγκεκριμένου κειμένου του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορούν τη Φάση Α1 (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΣΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 10.900.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2021

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4611