ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της εκχώρησης από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.5.7α και τίτλο:

«Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους»

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και ειδικότερα αφορούν τη δράση 14.6i.26.5.7 της 2ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά νέες δράσεις για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων όπως περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και τα οποία εμπίπτουν στην Α’ Χρηματοδοτική Προτεραιότητα αυτού.
Οι προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνάδουν με τις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39/2020), θα αφορούν τη δημιουργία Μεγάλων Πράσινων Σημείων ή Μικρών Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών ανακύκλωσης σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προδιαγραφές του αρ. 21 του Ν.4447/2016 και της ΚΥΑ 18485/2017 και θα πρέπει να προβλέπουν ως κύριο μέλημα τη συγκέντρωση ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τα οποία σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ και τα στοιχεία σχετικής μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018) αφορούν υλικά που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν. 2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Διευκρινίζεται ότι η δικτύωση αφορά τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου σταθερών (μεγάλων ή μικρών) Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών Ανακύκλωσης για την ικανή κάλυψη των αναγκών του Δήμου και όχι πληροφοριακά συστήματα.
1.2 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ειδικότερα:
• Έργα υποδομής για τη δημιουργία Μεγάλων Πράσινων Σημείων, Μικρών Πράσινων Σημείων, Γωνιών ανακύκλωσης
• Προμήθειες εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από υφιστάμενα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
• Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω
• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ
• Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων
Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν επικουρικά:
• Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, μέχρι του 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης
• Μελέτες Πρόληψης/Μείωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Πηγή, μέχρι του 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης, εφόσον δεν έχουν ήδη εκπονηθεί στα πλαίσια του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
1.3. Σε σχέση με την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση των δεικτών, ο Δικαιούχος της κάθε πράξης οφείλει να συμμορφώνεται με τις σχετικές προβλέψεις / απαιτήσεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, να ενημερώνει έγκαιρα την ΕΥΔ Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας για την πορεία υλοποίησης των δεικτών της πράξης και να επιτρέπει την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της.
1.4.α Oι δαπάνες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, προκειμένου να περιληφθούν στον υπολογισμό της αντιστάθμισης, θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κατά περίπτωση παρεχόμενη ΥΓΟΣ και οι σχετικές δαπάνες να είναι οι τελείως απαραίτητες,
1.4.β Oι δαπάνες απόκτησης γης και έργων συνδέσεων με δίκτυα ΟΚΩ, προκειμένου να περιληφθούν στον υπολογισμό της αντιστάθμισης, πρέπει επίσης να αφορούν μόνο την κατά περίπτωση ΥΓΟΣ και να είναι οι απολύτως απαραίτητες, και
1.4.γ Oι δαπάνες εργασιών αρχαιολογίας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της αντιστάθμισης.
1.6 Ο δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1300/2013.
1.7 Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και παράρτημα XII του Καν. 1303/2013.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.500.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2021

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4621

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4621-1

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4621-2