1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: “Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης δράσεων ΕΤΠΑ” (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.0.1-e_1 και τίτλο:

«Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 600.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 5-2-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2022

Η πρόσκληση αφορά στην εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας καθώς και δράσεις της RIS3.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ Γ’

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Συνημμένα Πρόσκλησης 4778