1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Διαχείρισης στο πλαίσιο στρατηγικής ΒΑΑ Πάτρας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης (παράταση υποβολής προτάσεων) με κωδικό 2.γ.1.1.γ και τίτλο:

«Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Διαχείρισης στο πλαίσιο στρατηγικής ΒΑΑ Πάτρας»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 160.00,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15-7-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15-11-2021

Στόχο της δράσης αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για τον μετασχηματισμό της Δυτικής Ελλάδας σε «έξυπνη» περιφέρεια και η αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, που προσφέρονται μέσω εφαρμογών ΤΠΕ στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ, συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των Φορέων και των Επιχειρήσεων, ιδίως με την καλύτερη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας.
Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της ΠΔΕ, όπως προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ΒΑΑ.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4961