Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ