Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ν/Α Πάτρας (Β’ φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5035538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ν/Α Πάτρας (Β’ φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5035538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ