Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5038024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5038024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ