Ένταξη της Πράξης «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ