Ένταξη της Πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ