Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067164 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067164 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Scroll to Top