Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Αχαΐα» με Κωδικό ΟΠΣ 5070698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Αχαΐα» με Κωδικό ΟΠΣ 5070698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ