Ένταξη της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5074689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5074689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ