Ένταξη της Πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση Νοτιοανατολικού Πολυγωνικού Οθωμανικού Προμαχώνα Κάστρου Πάτρας Αχαΐας» με Κωδικό ΟΠΣ 5076669 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση Νοτιοανατολικού Πολυγωνικού Οθωμανικού Προμαχώνα Κάστρου Πάτρας Αχαΐας» με Κωδικό ΟΠΣ 5076669 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ