Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5094981 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5094981 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ