Ένταξη της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5114156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5114156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ