Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5130672 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5130672 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ