Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της Στρατηγικής ΟΧΕ «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας»» με Κωδικό ΟΠΣ 5216968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία της Στρατηγικής ΟΧΕ «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού
της Αιτωλοακαρνανίας»» με Κωδικό ΟΠΣ 5216968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

 

Κείμενο Απόφασης Ένταξης